Finanse

Sprawozdanie finansowe za rok 2011:

I.Stan środków na dzień 01.01.2011 r
– 5 256,67 zł

II.W okresie sprawozdawczym zgromadzono środki w wysokości:
– 137 901,06 zł w tym:

1.Składki członkowskie 444,00 zł
2.Wpłaty od ludności 86 789,82 zł
3.Kalendarze z 2011 r 950,00 zł
4.Kalendarze z 2012 r 13 284,20 zł
5.Książki 2 100,00 zł
6.Sprzedaż rusztowania 14 000,00 zł
7.Sprzedaż ikon 580,00 zł
8.Zbiórka przy cmentarzu 11 491,11 zł
9.Taca na budownictwo sakralne 7 785,93 zł
10.Z puszki w Kościele 476,00 zł
Razem zgromadzone środki to kwota 143 157,73 zł

 

III.Wydatki zamknęły się kwotą;

– 104 729,68 zł w tym:

1.Usunięcie awarii systemu zabezpieczeń 5 668,01 zł
2.Ambona
63 680,00 zł
3.Stacje drogi krzyżowej
13 167,00 zł
4.Chrzcielnica
8 000,00 zł
5.Projekt dzwonnica   1 800,00 zł
6.Wydanie kalendarza 5 412,00 zł
7.Konserwacja urządzeń zabezpieczających 536,58 zł
8.Dopłata do ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej 4 000,00 zł
9.Pozostałe wydatki(kronika, strona internetowa, opłata skarbowa, pożegnanie proboszcza, kotary, zebranie sprawozdawcze za 2010r i inne) 2 466,09 zł

 

IV.Stan środków pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego:
38 428,05 zł

Na rok 2012 zaplanowano dalszą część renowacji ołtarzy bocznych oraz renowację dzwonnicy z przeznaczeniem jej na część muzealną.


Wpłaty od ludności na dzień 20.10.2011 r.

Przedstawiamy Państwu wpłaty z poszczególnych miejscowości, jakie do dnia 20.10.2011 roku zostały ofiarowane przez parafian (w tym roku kalendarzowym):

– Kamionka Średnia                                         –   3 730 zł

– Kamionka Dolna                                             –  7 380 zł

– Kamionka Górna                                           –   6 770 zł

– Kamionka-Kolonia                                         –   7 710 zł

– Podolszynka Ordynacka                                –  9 080 zł

– Podolszynka Plebańska                                 –  4 660 zł

– Krzeszów Górny                                             –  7 020 zł

– Krzeszów Dolny                                               – 6 987 zł

– Krzeszów                                                        – 23 420 zł

– Jasiennik Stary,Kolonia Malennik, Malennik    –  4 720 zł

– Inne miejscowości                                             – 1 150 zł.


 

Dziękujemy mieszkańcom za ofiary. Podczas wrześniowej 2011 roku zbiórki  kwoty w poszczególnych miejscowościach wyniosły:

Krzeszów –                                 8280 zł

Kamionka Dolna –                    3670 zł

Kamionka Górna –                    2590 zł

Kamionka Średnia –                 1930 zł

Kamionka Kolonia –                  2300 zł

Podolszynka Ordynacka –        2950 zł

Podolszynka Plebańska –        2150 zł

Krzeszów Dolny –                       2327 zł

Jasiennik Stary

Malennik, Kolonia Malennik – 4620 zł

Krzeszów Górny –                       4220 zł

RAZEM                           35.037 zł


Informacja z działalności

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA za rok 2010

 

Rok 2010 był piątym rokiem działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA i piątym rokiem prowadzenia przez to Stowarzyszenie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele parafialnym.

W ubiegłym roku, w zakresie odnowy naszej pięknej zabytkowej świątyni zostały zakończone prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Koszt tych prac wraz z wykonaniem podświetlenia ołtarza zamknął się kwotą 240 490 zł. Równocześnie Ks. Proboszcz zlecił wykonanie ołtarza soborowego wg projektu opracowanego przez prowadzącego prace konserwatorskie Pana Stanisława Kłosowskiego. Również Pan Kłosowski ze swoimi pracownikami, w zamian za wynajmowane pomieszczenia na wikarówce, wykonał ornamentykę, malowanie i złocenie tego ołtarza na wzór ołtarza głównego.

Oprócz ołtarza głównego w 2010 r. został odrestaurowany ołtarz Maki Boskiej Częstochowskiej, za który zapłaciliśmy 50 260 zł, a koszt odnowy tego ołtarza wynosi 61 060 zł. Brakującą kwotę musimy dopłacić w bieżącym 2011 r.

Z dotacji uzyskanych przez Gminę Krzeszów ze środków Unijnych i z dotacji budżetu Gminy została odnowiona polichromia ścienna kościoła za kwotę 240 000 zł, wybudowany parking przy kościele w Krzeszowie i droga dojazdowa do źródełka na Komanowej Górze za kwotę 109 tyś zł.

W roku 2010 staraniem Stowarzyszenia została wydana książka obrazująca historię parafii i przedstawiająca cenne zabytki ruchome kościoła parafialnego. Jest to pierwsza publikacja tego typu. Książka ta została rozesłana do krajów Europy Zachodniej, Ameryki, Australi, a także do Afryki. O posiadanie tej książki zabiegały osoby związane z ziemią krzeszowską, których los rzucił po całej Polsce, a także antykwariaty krakowskie i biblioteka Uniwersytecka im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiw. Wydanie tej książki było połączone z sesją naukową, na którą przybyli znamienici goście z Księdzem Biskupem Ordynariuszem diecezji Zamojsko Lubaczowskiej Wacławem Depo, Przed sesją naukową Ks. Biskup celebrował Mszę Świętą i poświęcił odnowiony ołtarz główny i ołtarz soborowy. Koszt wydania książki wyniósł 33 800 zł.

Oprócz książki Stowarzyszenie wydało w nowej szacie graficznej kalendarz parafialny – koszt wydania to kwota 4 270 zł.

W ubiegłym roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 25 tyś zł odbudowy zabytkowej dzwonnicy.

Prowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym i przy polichromii wnętrza kościoła wymagało postawienie rusztowań. Trud i koszt postawienia rusztowania poniosło Stowarzyszenie. Na zakup desek, brusów, stempli, gwoździ, wydaliśmy kwotę 5 754 zł. Prace wykonali członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, oraz firma Pana Serafina w czynie społecznym.

Na inne drobne wydatki jak prowizje bankowe, opłaty skarbowe, strona internetowa, wydatki na kronikę, wydaliśmy kwotę 2 084 zł.

Łącznie w roku 2010 wydatkowano kwotę 685 658 zł

Aby można było zrealizować powyższe zadania pisaliśmy wnioski i otrzymaliśmy dotacje: od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotę 40 tyś zł, z Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie kwotę 40 tyś. zł, na wydanie książki – 5 tyś zł, z Gminy Krzeszów na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym otrzymaliśmy kwotę 10 tyś zł. Łączna wartość środków z funduszy unijnych i budżetu Gminy na polichromię wnętrza kościoła, parking i drogę dojazdową do źródełka wyniosła kwotę 349 tyś zł.

Łączna wartość pozyskanych dotacji w roku 2010 to kwota 444 tyś zł. Środki te mogliśmy pozyskać dzięki dużemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia

i ofiarności społeczności lokalnej, za które serdecznie dziękujemy.

Ze zbiórek przeprowadzonych w poszczególnych miejscowościach i z wpłat na konto zebraliśmy łączną kwotę 96 469 zł (razem z wpłatami w obcej walucie).

Wpłaty od ludności z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

– Kamionka Kolonia 8 220,- zł

– Kamionka Dolna – 8 790,- zł

– Kamionka Średnia – 4 000,- zł

– Kamionka Górna – 7 620,- zł

– Podolszynka Ordynacka – 9 810,- zł

– Podolszynka Plebańska – 4 990,- zł

– Krzeszów Górny – 8 645,- zł

– Krzeszów Dolny – 7 370,- zł

– Krzeszów 26 045,- zł

– Jasiennik, Malenik – 4 750,- zł

– inne miejscowości – 1 577,- zł

Ze zbiórek przy cmentarzu i z tacy na budownictwo sakralne – 18 922 zł, odsetki od lokaty, za rozprowadzane ikony, kalendarze, książki – uzyskaliśmy kwotę 27 279 zł. Wpłaty od instytucji: GS – 500 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej 2500 zł, składki członkowskie – 432 zł. Razem została zebrana kwota 146 102 zł. Z roku 2009 pozostała nam kwota 100 817 zł. Łącznie w roku 2010 dysponowaliśmy kwotą 690 919 zł, wydatkowaliśmy kwotę 685 658 zł. Na koniec roku na koncie pozostało nam 5 261 zł.

Jak każdy widzi w roku 2010 zmieniło się wnętrze naszej zabytkowej świątyni. Każdy z podziwem spogląda na odrestaurowane ołtarze i odnowioną polichromię. Stało się to dzięki pracy członków Stowarzyszenia i ofiarności społeczeństwa. To dzięki zebranemu wkładowi własnemu mogliśmy pozyskać dotacje w takiej wysokości. Składamy serdeczne podziękowania członkom i sympatykom Stowarzyszenia za włożony wkład pracy, wszystkim darczyńcom za ofiarność na rzecz naszego kościoła parafialnego.

W bieżącym roku zamierzamy kontynuować rozpoczęte dzieło. Zgodnie z podpisaną umową planujemy zakończyć prace przy polichromii wnętrza kościoła. Obecnie trwają prace konserwatorskie przy odnowie stacji drogi krzyżowej i chrzcielnicy. Planujemy także w tym roku odnowić ambonę i musimy jeszcze dopłacić do już odnowionego ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej. Jeżeli otrzymamy dotację ze środków unijnych to odnowimy elewację dzwonnicy. Obecnie trwają prace realizowane przez Gminę Krzeszów przy adaptacji salki katechetycznej na izbę pamięci. W tym roku zostanie odnowiona także kapliczka na Komanowej Górze i zagospodarowany wokół niej plac.

Aby zrealizować zamierzone cele będziemy starać się o dotację z instytucji dotujących prace konserwatorskie. Przy staraniu się o dotacje należy wykazać wkład własny. Dlatego wzorem lat ubiegłych prosimy każdą rodzinę o wpłatę w roku 2011 minimum kwoty 200 zł. Zwracamy się z apelem do tych, którzy do tej pory wahali się z wpłatami na ten szlachetny cel. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi dokonamy wielkiego dzieła – odnowimy nasz piękny zabytkowy kościół parafialny i przekażemy go następnym pokoleniom.

 

Naszą Matkę Boską Krzeszowską prosimy o błogosławieństwo i opiekę nad prowadzonymi pracami, wszystkim zaangażowanym w te prace i darczyńcom składamy serdeczne Bóg Zapłać.

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA


 

Wpłaty z poszczególnych miejscowości.

Wpłaty od ludności z poszczególnych miejscowości

na dzień 20 października 2010 roku dokonane w roku bieżącym wynoszą:

 

1. Kamionka Kolonia   –                        7.870 zł.

2. Kamionka Dolna  –                            8.540 zł.

3. Kamionka Średnia  –                         4.000 zł.

4. Kamionka Górna –                             7.520 zł.

5. Podolszynka Ordynacka  –                 9.260 zł.

6. Podolszynka Plebańska  –                  4.390 zł.

7. Krzeszów Górny  –                              8.245 zł.

8. Krzeszów Dolny  –                               6.670 zł.

9. Krzeszów  –                                       21.930 zł.

10. Jasiennik Stary i Kolonia Malenik  –  4.450 zł.

11 Inne miejscowości –                               850 zł.

12. Gminna Spółdzielnia SCH Krzeszów  – 500 zł.

 

Dokładne rozliczenie wpłat i wydatków za rok 2010 opublikujemy  po zakończeniu roku kalendarzowego.

 

Skarbnik Stowarzyszenia:

Pani Stanisława Paruch

 


Rozliczenie za rok 2009

Koszt prac konserwatorskich w 2009 r. (wraz z zakupem rusztowań, desek i kantówki) to kwota 215 943 zł. Ponadto wykonaliśmy powtórne zabezpieczenie zewnętrznego oszalowania kościoła za kwotę 2 100 zł. Łączne wydatki wyniosły 218 043 zł.

Gdy w miesiącu czerwcu rozpoczynaliśmy prace konserwatorskie mieliśmy zabezpieczoną dotację w kwocie 70 000 zł

-Wojewódzki Konserwator Zabytków 30 tyś,

– Urząd Marszałkowski 30 tyś

– Gmina Krzeszów 10 tyś zł.

Po wizytacji w miesiącu październiku Pani Doktor Grażyny Stojak – Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po zapoznaniu się z zabytkiem i historią renowacji naszej świątyni została przyznana nam dodatkowa dotacja z rezerwy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 60 tyś zł. Łączna kwota dotacji w 2009 r. wyniosła 130 000 zł.

To dzięki waszej ofiarności otrzymaliśmy taką dotację, gdyż instytucje dotujące przyznają dotację do takich zadań gdzie są środki własne i gdzie jest zaangażowanie społeczeństwa. A w tym roku zebraliśmy środków własnych na kwotę 120 466 zł plus 1100 dolarów. Taką kwotę zebraliśmy przy dużym zaangażowaniu członków Stowarzyszenia ROTUNDA. I tak z wpłat od ludności na konto Stowarzyszenia i ze zbiórek w poszczególnych miejscowościach otrzymaliśmy kwotę 99 141 zł,

– z tacy na budownictwo sakralne – 6928 zł,

– ze zbiórek do puszek przy cmentarzu – 8091 zł,

– z rozprowadzanych kalendarzy – 5 203 zł (kalendarze rozprowadzamy także po parafii Bystre i Hucisko).

Dzięki otrzymanej w miesiącu grudniu dodatkowej dotacji z rezerwy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków posiadamy część środków na rok 2010. Kwotę 60 tyś zł włożyliśmy na lokatę terminową.

Oprócz wyżej wymienionych prac konserwatorskich w 2009 r. z inicjatywy Ks. Proboszcza i ze środków parafialnych zostały odrestaurowane trzy żyrandole, dwa kandelabry, pozłocono kielichy liturgiczne, zakupiono 6 świec olejowych, został wykonany także parking obok wikarówki i na placu po cerkwi unickiej.

Dotychczasowy koszt renowacji naszego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP za okres 4 lat wyniósł 863 771 zł, otrzymaliśmy dotację z instytucji dotujących na kwotę 593 167 zł, udział własny to kwota 270 604 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników

Ziemi Krzeszowskiej „Rotunda”


Sprawozdanie
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA

za rok 2008

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA
informuje, że rok 2008 jest trzecim rokiem prowadzenia remontowych
prac konserwatorskich naszego zabytkowego kościoła. W okresie
tych trzech lat kościół przeszedł gruntowny remont fundamentów,
podwalin, ścian i instalacji elektrycznej. W roku 2008 prowadzone
były końcowe zaplanowane prace remontowe.
Wyremontowano filary główne kościoła oraz ułożono podłogę
drewnianą, ponadto wykonano odbój z kamienia wokół
kościoła – koszt tych prac zamknął się kwotą 103 283 zł.

Ponadto w ubiegłym roku zostały wykonane prace zabezpieczające
kościół przed pożarem i włamaniem oraz wyremontowano instalację
odgromową – koszt tych prac wraz z dokumentacją techniczną
wyniósł 80 526 zł. W ramach posiadanych środków Stowarzyszenie
zakupiło chodnik wraz z wykładziną antypoślizgową
za kwotę 2 196 zł, na prace porządkowe wokół kościoła wydatkowano
kwotę 1500 zł, na różne drobne wydatki (założenie strony internetowej,
kalendarze, kartki, prowizje bankowe i opłaty administracyjne)
wydatkowano kwotę 2 331 zł. Natomiast urządzenia do utrzymania
czystości podłogi tj. szorowarka i polerka zostały zakupione w ramach
wydatków na ułożenie podłogi.
Wydatki roku 2008 wyniosły 189 837 zł.
Na prowadzenie tych remontów pozyskaliśmy dotacje:

– 51 500 z Ministerstwa Kultury na remont filarów głównych i
wymianę podłogi
– 30 000 zł wojewódzki Konserwator Zabytków, 15 000 zł
Gmina Krzeszów, 10 000 zł Urząd Marszałkowski na
wykonanie instalacji antywłamaniowej z monitoringiem
wizyjnym, instalacji przeciwpożarowej i instalacji odgromowej
– 10 000 zł otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków jako refundację za wykonany w roku 2007 remont
instalacji elektrycznej
– 3 000 zł przekazała nam Kuria Zamojsko – Lubaczowska na
prowadzenie prac remontowych

 

63 251 zł to wpłaty od ludności w tym:

Kamionka – Kolonia – 4380 zł
– Kamionka Dolna – 5 256 zł
– Kamionka Średnia  – 2 840 zł
– Kamionka Górna – 5 150 zł
– Podolszynka Ordynacka – 6 775 zł
– Podolszynka Plebańska – 3 355 zł
– Krzeszów Górny – 7 920 zł
– Krzeszów Dolny – 4 815 zł
– Krzeszów – 15 460 zł
– Jasiennik  Stary – 3 530 zl
– Kolonia Malenik – 840 zł
– Inne miejscowości – 2 430 zł
– Koło Różańcowe Krzeszów Dolny – 200 zł
– Koło Gospodyń Wiejskich z Krzeszowa – 300 zł

– 19 677 to kwota zebrana podczas zbiórek przy cmentarzu,
z cegiełek za rok 2007, składki członkowskie i odsetki
bankowe, w tym:
– zbiórka na cmentarzu przed odpustem Piotra i Pawła – 1 263 zł
– zbiórka na cmentarzu na „Wszystkich Świętych” – 7 517 zł
– dwie tace na budownictwo sakralne – 7 657 zł
– za zebrane cegiełki w 2007 r. – 2 791 zł
– odsetki bankowe – 14 zł
– składki członkowskie „Stowarzyszenia” – 435 zł

Łącznie w roku 2008 zebrano kwotę  202 428 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej ROTUNDA
składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, tak
osobom indywidualnym jak też i instytucjom które wsparły nas
finansowo w odbudowie naszej pięknej zabytkowej świątyni.
Serdeczne podziękowania składamy członkom i sympatykom
Stowarzyszenia którzy nie szczędzili trudu i czasu w pozyskiwaniu
funduszy dla ratowania i uświetnienia naszego kościoła parafialnego.
W bieżącym roku chcemy rozpocząć prace związane z odnową
wnętrza naszej świątyni. Już w roku 2008 został złożony wniosek do
Ministra Kultury o dofinansowanie w kwocie 280 000 zł prac
konserwatorskich ołtarza głównego – wartość tych prac
wyniesie 357 940 zł. Planujemy w tym roku odnowić za
kwotę 75 683 zł polichromię w prezbiterium kościoła.
Mamy nadzieję, że uda nam się także złożyć wniosek wraz
z Gminą Krzeszów i otrzymać dotację ze środków unijnych na odnowę
polichromii w całym kościele.
Zarząd Stowarzyszenia zapewnia, że zrobi wszystko
aby pozyskać pieniądze od instytucji dotujących, ale
przy każdej dotacji potrzebny jest wkład własny.
Dlatego też prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto.
Osoby które by chciały wziąć udział w pracach
„Stowarzyszenia” serdecznie zapraszamy do naszego grona.
Prosimy tylko o wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Zarząd Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Krzeszowskiej
„ROTUNDA”


Rozliczenie za rok 2007

Rok 2007 to dalszy ciąg prac przy odbudowie  i renowacji kościoła parafialnego. Dokończono prace rozpoczęte w roku 2006 tj. dokończono wymiany belek zrębowych kościoła, wymieniono część uszkodzonych filarów, wymieniono okna, wykonano schody kamienne,  oraz oszalowano kościół z zewnątrz i dokończono obróbki blacharskie jak też uzupełniono rynny z blachy tytanowo – cynkowej. Uporządkowano teren wokół kościoła oraz dokonano przebudowy chodnika. Opracowano projekt i wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w kościele.
Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 317 867,86 zł.

Na wykonanie ww. zakresu robót Zarząd Stowarzyszenia pozyskał środki w formie dotacji: – Ministerstwo Kultury – 170 000,00 zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 35 000,00 zł, Urząd Marszałkowski – 20 000,00 zł, Gmina Krzeszów 10 000,00 zł, Kuria Diecezjalna w Zamościu 2 000,00 zł. Łącznie 237 000,00 zł.
Zarząd Stowarzyszenia w roku 2007 złożył 5 wnioski dofinansowanie remontu kościoła, rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski, 1 negatywnie (od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – z powodu otrzymania znacznych środków z Ministerstwa Kultury)
Udział własny w tej inwestycji w kwocie 80 867,86 zł został pokryty z datków wpłacanych na konto przez społeczność parafialną a także ze zbiórki dokonanej na terenie parafii Hucisko, zbiórki przeprowadzonej wśród polonii amerykańskiej, z kwesty w dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym,  z rozprowadzania ikon, z zebranej tacy na budownictwo sakralne zgodnie z zezwoleniem Kurii Diecezjalnej w Zamościu, oraz z dochodu z rozprowadzanych kalendarzy i pocztówek jako cegiełek na odnowę kościoła.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników

Ziemi Krzeszowskiej „Rotunda”

 


 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA” Renowacja Kościoła w Krzeszowie
Rozliczenie wg stanu na dzień 31.12.2006r

Miejscowość-Ilość-rodzin-kwota
Kamionka-Kolonia-41-4.350zł
Kamionka-Dolna-34-3.470zł
Kamionka-Średnia-24-2.450zł-
Kamionka-Górna-43-4.830-zł
Podolszynka-Ordynacka-61-5.950zł
Podolszynka-Plebańska-38-4.300zł
Krzeszów-Górny-60-6-260zł
Krzeszów-Dolny-41-4.090zł
.Krzeszów-155-16.790zł
Kolonia-Malenik-7-720zł
Jasiennik-Stary-24-2.500zł
Holendrzy-8.120zł
Inne-miejscowości-2.273,80

Osoby prowadzące działalność gospodarczą 1.800,00 Sprzedaż odpadów drzewnych 100,00 Składki członkowskie 384,00
Zbiórka przy cmentarzu na Wszystkich Świętych 2.465,71
Zbiórka na tacę / remont budynków sakralnych/ 2.651,50

Wpłaty za rozprowadzenie cegiełek 6.432,00
Razem wpływy: 79.937,01

Urząd Gminy Krzeszów 15.492,00
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 15.000,00
Woj.Urząd Ochr.Zabytków w Przemyślu 48.175,10
MSWiA 25.000,00
Razem 103.667,10

Ogółem dochody w 2006r. wynoszą 183.604.11 zł

Wydatki:

Projekt techniczny 10 492,00
drzewo modrzewiowe 41 667,56
transport drzewa 5 246,00
stemple, deski sosnowe, kopalniaki 3 685,96
obróbka desek 1 040,00
prace konserwatorskie 73 200,00
środki oraz impregnacja mater.drewnianych 2 563,83
Przetarcie drzewa 3 904,00
Żwir oraz transport 4 392,00
Materiały budowlane/cement,folia,papa,lepik,
gwoździe/ 4 949,64
Wykonanie alarmu 1.220,00
Remont oświetlenia 1.440,00
Blacha tytanowo-cynkowa 9.500,00
Częściowa zapłata f-ry roboty blacharskie 2.000,00
Materiały oraz prace przy układaniu kostki 1.964,86
Foldery ,kalendarze, kartki, materiały biurowe 2.357,03
Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych krajowych
i walutowych 922,59
Tablica informacyjna 100,00
———————————
Razem wydatki: 170 645,47
Stan środków na 31.12.2006 12 958,64

Z tego pozostało do zapłaty: faktura za wykonanie fartucha 5.600 zł, oraz 1.450 zł za prace blacharskie pokrycie fartucha
Skarbnik Stowarzyszenia
Paruch Stanisława