Sprawozdanie z działaności za rok 2015

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA” za rok 2015

 

Przy składaniu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej za rok 2015  nie sposób wspomnieć, że Stowarzyszenie działa już 10 lat.

Pozwólcie, że przedstawię historię jego powstania oraz ważniejsze fakty z dotychczasowej działalności.

To w dniu 15 stycznia 2006 roku z inicjatywy Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego i Księdza Proboszcza Lecha Kutery odbyło się pierwsze informacyjne spotkanie odnośnie powołania Stowarzyszenia, w którym uczestniczyło 27 mieszkańców Gminy Krzeszów. Na zebraniu założycielskim w dniu 20 stycznia 2006 w którym uczestniczyło 28 osób zostało utworzone Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA”, uchwalono Statut Stowarzyszenia, powołano niezbędny do rejestracji komitet założycielski w osobach Nowakowski Stanisław, Jaśkowski Adam, Pac Jan, oraz wyłoniono Zarząd Stowarzyszenia: Pydo Roman – Prezes, Kutera Lech – Wiceprezes, Paruch Stanisława – Skarbnik, Jaśkowski Adam – Sekretarz, oraz Członkowie: Kasperek Wiesław, Nowakowski Stanisław, Pac Jan, Siek Mirosław, Szewczak Sławomir, Węglarz Grzegorz, Żołopa Czesław. Komitet założycielski Stowarzyszenia złożył w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie niezbędne do rejestracji dokumenty i w dniu 23 lutego 2006 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA” zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000251071.

Ze względu na obowiązujące przepisy prawne w roku 2009 z prac w Zarządzie wycofały się osoby pełniące funkcje w jednostkach związanych z Gminą. W wyniku wyborów Prezesem Zarządu  został Adam Jaśkowski, Ks. Lech Kutera – Wiceprezesem, Stanisława Paruch – Skarbnikiem, Edward Golec – Sekretarzem, Członkowie Zarządu to: Ks. Sławomir Szewczak, Helena Pisula, Zbyszek Szałaj, Jan Pac, Henryk Bartyna, Marian Grab,. Adam Kowal. Na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 3 lipca 2011 r. dokonano zmian w składzie Zarządu. Wiceprezesem został Ks. Stanisław Kolano w miejsce Ks. Lecha Kutery który przeszedł na emeryturę, Członkiem Zarządu Artur Niwiński w miejsce Ks. Sławomira Szewczaka który odszedł z naszej parafii, oraz Jan Demidowski w miejsce nieobecnego Zbyszka Szałaja. Zarząd w powyższym składzie działa do dnia dzisiejszego.

Podczas tworzenia Stowarzyszenia w roku 2006 deklarację złożyły 43 osoby, obecnie czynnych członków jest 35. W minionym dziesięcioleciu odeszło od nas 4 członków (Czesław Żołopa, Jan Hasiak, Ludmiła Serafin, Irena Gloc) – świeć Panie nad ich duszami,  część zrezygnowała z prac w naszym Stowarzyszeniu ze względu na wiek, wyjazdy za granicę, czy też z innych przyczyn. Ale  ich miejsce zajęli nowi, młodsi.

Po powołaniu Stowarzyszenia do naszego kościoła parafialnego został zaproszony Pan Mariusz Czuba – Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Pan Dominik Komada – Kierownik Delegatury WKZ w Tarnobrzegu celem ustalenia zakresu prac konserwatorskich. Wcześniej ze środków WKZ zostały wykonane odkrywki polichromii na ścianach kościoła co pozwoliło ustalić, że pod obecną warstwą widać warstwy pierwotne polichromii. Ale żeby prowadzić prace konserwatorskie wnętrza świątyni należało najpierw przeprowadzić prace konserwatorskie budowlane.

Pierwszym krokiem było opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia ze Starostwa na wykonanie konserwatorskich robót budowlanych. Prace zlecono Zakładowi Budowlano-Konserwatorskiemu „PORTAL” z Domaradza – firmie specjalizującej się w odnawianiu drewnianych obiektów zabytkowych. Firma ta prowadziła prace w latach 2006 – 2008. W tym okresie wykonano ławy i fundament z kamienia polnego dostarczonego przez społeczeństwo, oraz wymieniono belki podwalinowe na całym obwodzie kościoła (trzeba zaznaczyć, że południowa ściana kościoła wymagała przesunięcia o 20 cm). Wykonano fartuch ochronny wokół kościoła z blachy tytanowo – cynkowej wraz z odbojem kamiennym, wymieniono część uszkodzonych filarów, wymieniono okna, wykonano schody kamienne, oraz oszalowano kościół z zewnątrz i dokończono obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem. W kościele ułożono podłogę drewnianą, oraz zakupiono urządzenia do utrzymania jej w czystości  W roku 2007 została wymieniona instalacja elektryczna, odgromowa, a w 2008 r. został zainstalowany monitoring wizyjny, oraz monitoring przeciwpożarowy.

Lata 2009 – 2015 to prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni, przy tzw. mieniu ruchomym i przy polichromii kościoła. Prace konserwatorskie prowadził zespół ludzi pod kierunkiem Konserwatora Dzieł Sztuki Stanisława Kłosowskiego z Krakowa. Odnowa ołtarza głównego trwała 2 lata. Tj. 2009 i 2010 rok. W roku 2010 odrestaurowano także polichromię w prezbiterium, oraz rozpoczęto prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej.

W roku 2011 dokończono prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskie Częstochowskiej, a także odnowiono ambonę, chrzcielnicę i stacje drogi krzyżowej.

Przy współpracy z Gminą Krzeszów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i Gminy Krzeszów za kwotę 360 tyś. zł, w latach 2010 – 2011 została odnowiona polichromia wnętrza kościoła. Prace wykonywał zespół konserwatorów dzieł sztuki pod kierownictwem  Pani Aleksandry Adamskiej Kuś.

W 2012 roku odrestaurowano ołtarz Św. Jana Neupomucena, oraz rozpoczęto prace przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego. W roku 2013 dokończono prace przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego, oraz odnowiono ołtarz Św. Mikołaja. Odnowa ołtarza Św. Mikołaja była możliwa dzięki wsparciu Państwa Olko z Chałupek kwotą 10 000,00 zł.

W roku 2014 udało nam się pozyskać środki i odnowić dwa duże boczne ołtarze: ołtarz Św. Anny i ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego.

Natomiast w ubiegłym roku odnowiliśmy dwa boczne ołtarze: Św. Antoniego i Św. Błażeja co nas kosztowało 158 582,00 zł. Za kwotę 4 000,00 zł został zamontowany mechanizm odsłaniania obrazu w ołtarzu bocznym Przemienienia Pańskiego. Na ten cel pozyskaliśmy dotacje na łączną kwotę 127 000,00 zł: z Urzędu Gminy Krzeszów – 2 000.00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego – 50 000,00 zł, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 70 000,00 zł, oraz z Kurii Zamojsko – Lubaczowskiej – 5 000,00 zł. Wpłaty od ludności 111 743,74 zł (ze zbiórek bezpośrednich – 72 119,87 zł,  oraz inne wpłaty wraz ze składkami członkowskimi – 39 623,87 zł). Na koniec roku pozostała nam kwota 93 777,81 zł.

W mijającym dziesięcioleciu oprócz działalności związanej z odnową naszej zabytkowej świątyni Stowarzyszenie podejmowano również  inne zadania: Dzięki temu, że Stowarzyszenie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania w Nisku mogliśmy aplikować o środki unijne w ramach małych projektów i otrzymaliśmy w roku 2012 dotację w kwocie 25 000,00 zł na oszalowanie przykościelnej dzwonnicy.

W dniu 8 września2007 r na zakończenie prac budowlanych przy fundamentach , podwalinach i szalunku kościoła Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość na którą przybył Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, Ks. Dziekan Witold Batycki , prawie wszyscy księża dekanatu biłgorajskiego, Szef Kancelarii Marszałka Województwa – Pan Łukasz Anders, Pani Józefa Mądry z Urzędu Marszałkowskiego, oraz Dominik Komada Kierownik Delegatury WKZ w Tarnobrzegu.

Aby dokładniej poznać historię naszej parafii i kościoła w 2010 roku zorganizowaliśmy sesję popularno-naukową z której powstała książka „Kościół Parafialny w Krzeszowie na Podkarpaciu Skarbnicą Sztuki Sakralnej”. Powyższą sesję zaszczycił swoją obecnością ówczesny Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Biskup Wacław Depo, przybyli księża z dekanatu biłgorajskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele instytucji kultury, konserwatorzy zabytków i inni zaproszeni goście. Prelegentami byli autorzy poszczególnych rozdziałów książki. Na wydanie tej publikacji otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

Powyższa książka a także wykonane ikony na deskach z szalunku kościoła zostały rozprowadzane jako cegiełki a dochód przeznaczony na dalszą odnowę świątyni.

W roku 2011 Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Ocalmy od zapomnienia”, koszt tego projektu to kwota 22 192,25 zł – dotacja 19 375,00 zł. W ramach tego projektu zorganizowano plener malarski i fotograficzny wraz wystawą zrealizowanych prac, oraz wykonano renowację pamiątkowego krzyża na cmentarzu przykościelnym.

Za dotychczas wykonane prace konserwatorskie zapłaciliśmy kwotę 2 539 142,95 zł. Wpłaty od ludności wyniosły 1 140 936,18 zł. Z instytucji dotujących otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1 491 984,58 zł, w nowe 10-lecie wchodzimy z kwotą  93 777,81 zł. Dotacje otrzymywaliśmy od: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Gminy Krzeszów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (środki na odnowę zabytków a także środki Unijne), Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej, a także przy pracach budowlanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W podanych wartościach nie jest wliczony wkład własny w postaci robocizny. A było to między innymi: zbiórka i transport kamienia polnego na fundamenty kościoła, transport z tartaku i układanie bali modrzewiowych na podwaliny, przygotowanie żerdzi na rusztowanie, postawienie i rozbiórka rusztowania, konserwacja zewnętrznego oszalowania i inne niezbędne prace pomocnicze przy prowadzonych pracach konserwatorskich.

Nie zrealizowalibyśmy takiego zakresu robót i nie otrzymalibyśmy tak dużej dotacji gdyby nie było takiego zaangażowania po naszej stronie. Dlatego w imieniu Zarządu dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy poświęcili swój czas przy wszelkiego rodzaju zbiórkach pieniężnych, przy wykonywaniu prac pomocniczych, przy pracach konserwatorskich, przy innych pracach, które pomogły nam uzyskać dodatkowe środki i promować naszą działalność. Dziękuję Wszystkim Darczyńcom, którzy nie szczędzili środków na odnowę naszej świątyni. Dziękuję Instytucjom dotującym, zawsze ze zrozumieniem dostrzegających nasze potrzeby i przyznających nam dotacje.

Dziękuję Panu Wójtowi Stanisławowi Nowakowskiemu za zaangażowanie się w powstanie Stowarzyszenia, za bardzo dobrą współpracę i pomoc w pozyskiwaniu środków.

Dziękuję Księżom Proboszczom: Księdzu Lechowi Kuterze, i Księdzu Stanisławowi Kolano za zaangażowanie się w pracę Stowarzyszenia

Dziękuję Panu Romanowi Pydo Prezesowi ZGK za pomoc w organizacji prac, szczególnie w pierwszym okresie naszej działalności, przy robotach budowlanych.

Dziękuję Firmie Pana Serafina Henryka za pomoc w pracach pomocniczych, a szczególnie za pomoc fachową przy stawianiu rusztowań.

Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy pomagali nam przygotować te coroczne Walne Zebrania.

Dziękuję Panu Grzegorzowi Węglarz Dyrektorowi GOK za udostępnianie nam lokalu na nasze zebrania i za włączanie się w nasze prace i pomoc w przygotowaniu kalendarzy i w dokumentowaniu efektu prac konserwatorskich.

Dziękuję Panu Ryszardowi Krzeszowiec i Pani Helenie Pisula z prowadzenie kroniki Stowarzyszenia.

Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia, a szczególnie najbliższym współpracownikom Pani Stanisławie Paruch za prowadzenie naszej księgowości i Edwardowi Golcowi za prace organizacyjne, za opracowanie i wydruk kalendarzy.

Szczególne podziękowania składam Wykonawcom prac konserwatorskich. Panu Kazimierzowi Gołdzie za prace konserwatorskie budowlane, Pani Aleksandrze Adamskiej Kuś za odnowę polichromii wnętrza kościoła, Panu Stanisławowi Kłosowskiemu za ukazanie nam pierwotnego pięknego wnętrza kościoła, oraz za pomoc w opracowaniu i wydaniu książki ukazującej nam bogactwo i panoramę treści zarówno historii parafii, jak również architektury ołtarzy i  złotnictwa naszej świątyni, konserwacji obrazu Matki Bożej Różańcowej – Krzeszowskiej. Dzięki tym Wykonawcom i naszemu wspólnemu wysiłkowi nasz kościół parafialny stał się perełką barokowej architektury drewnianej, służy nam jako miejsce kultu religijnego i jest podziwiany przez osoby odwiedzające. Liczymy, że będzie służył następnym pokoleniom przez co najmniej dalsze 300 lat.